தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II
 

2. குயில் இரண்டாம் முன்றாம் நாட்களில் யாது செய்தது?

குயில் இரண்டாம் மூன்றாம் நாட்களில் குரங்குடனும், கிழக்காளை மாட்டுடன் காதல் மொழி பேசியது.
 

முன்