தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - II
 

5.
 

பாரதியின் சமயம் எத்தகையது?
 

துன்புறும் மனிதர்க்குத் துணையாக நிற்கும் அன்புச் சமயமே பாரதியின் சமயமாகும்.
 

முன்