பாட அமைப்பு

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6:6