பாட அமைப்பு

3.0
பாட முன்னுரை
3.1
திரிகடுகம்
3.1.1
நூல் அமைப்பும் சிறப்பும்
3.1.2
அறத்தின் உயர்வும் சிறப்பும்
3.1.3
நல்ல குடும்பப் பண்பு
3.1.4
கல்வியின் பயன்கள்
3.1.5
பிற உண்மைகள்

தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

3.2
சிறுபஞ்ச மூலம்
3.2.1
நூல் அமைப்பும் சிறப்பும்
3.2.2
அறச் சிறப்பு
3.2.3
வாழ்வாங்கு வாழ்வார்
3.2.4
மரங்களும் மக்கள் வாழ்க்கையும்
3.2.5
பிறவியற்றவர்
3.2.6
வாழ்வியல் உண்மைகள்
3.3
ஏலாதி
3.3.1
ஆசிரியர்
3.3.2
நூலின் அமைப்பும் பாடு பொருளும்
3.3.3
உண்டி கொடுத்தலின் பயன்
3.3.4
விண்ணுலகை அடையும் நெறி
3.3.5
கற்றவர்க்கு ஒப்பாவான்
3.3.6
பல்லுயிர்க்கும் தாய்
3.3.7
காலனுக்கு அஞ்சுக
3.3.8
சுவர்க்கமும் வீடும்
3.3.9
மும்மருந்தும் கூறும் முடிவு
3.4
தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II