பாட அமைப்பு
3.0 பாட முன்னுரை
3.1 எழுத்தின் வகைகள்
3.1.1 முதல் எழுத்துகள்
3.1.2 சார்பு எழுத்துகள்
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
3.1.3 உயிர் எழுத்தின் வகைகள்
3.1.4 மெய் எழுத்தின் வகைகள்
3.1.5 இன எழுத்துகள்
3.1.6 சுட்டு எழுத்துகள்
3.1.7 வினா எழுத்துகள்
3.2 எழுத்துச் சாரியை
3.3 மாத்திரை
3.4 போலி
3.4.1 முதல் போலி
3.4.2 இடைப் போலி
3.4.3 இறுதிப் போலி
3.5 தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு: வினாக்கள் - II