3)

தொல்காப்பியர் எழுத்து ஒலிகள் தோன்றத் தேவைப்படும் உறுப்புகளாக உரைப்பவை எத்தனை? அவை யாவை?

தொல்காப்பியர் எழுத்து ஒலிகள் தோன்றத் தேவைப்படும் உறுப்புகளாக உரைப்பவை எட்டு. அவை:

காற்றுப் பொருந்தும் இடங்களான தலை, கழுத்து, நெஞ்சு என்ற மூன்றுடன்,

(1)
பல்,
(2)
இதழ்,
(3)
நாக்கு (நா),
(4)
மூக்கு,
(5)
அண்ணம்
என்ற ஐந்து உறுப்புகளும் சேர்ந்து எட்டு ஆகும்.

முன்