1)

நன்னூல் கருத்துப்படி, எழுத்துப் பிறப்பிற்காக முயற்சியில் ஈடுபடும் உறுப்புகள் எத்தனை? அவை யாவை?

நன்னூல் ஆசிரியர் எழுத்துப் பிறப்பிற்கு முயற்சியில் ஈடுபடும் உறுப்புகள் நான்கு என்று குறிப்பிடுகின்றார். அவை,

(1) இதழ்
(2) நாக்கு
(3) பல்
(4) அண்ணம்

முன்