3)

எழுத்துப் பிறப்பிற்கு இடமாகும் உறுப்புகளாக நன்னூலார் குறிப்பிடுவன எத்தனை? அவை யாவை?

நன்னூலார், எழுத்துப் பிறப்பிற்கு இடமாகும் உறுப்புகளாகக் குறிப்பிடுபவை 4 ஆகும். அவை:

(1) மார்பு
(2) கழுத்து
(3) தலை (உச்சி)
(4) மூக்கு - என்பன ஆகும்.

முன்