2.

சடங்குகளை வகைப்படுத்தி எழுதுக.

சடங்குகள் வாழ்க்கை வட்டச் சடங்குகள், வளமைச் சடங்குகள்,
வழிபாட்டுச் சடங்குகள், மந்திரச் சடங்குகள் என்று வகைப்படுத்தப்
படுகின்றன.முன்