4.

தமிழர்தம் இருவகைத் திருமண முறைகள் எவை?

அக மணம், புற மணம் ஆகிய இரண்டும் தமிழர்தம்
திருமண முறைகள் ஆகும்.முன்