5.

இறப்பின் போது பாடப்படும் நாட்டுப்புறப் பாடலின்
பெயரைக் குறிப்பிடுக.

இறப்பின் போது பாடப்படும் நாட்டுப்புறப் பாடல்
ஒப்பாரிப் பாடல் ஆகும்.முன்