தொடக்கம்

 
பொன்பற்றி காவலர் புத்தமித்திரனார்

இயற்றிய
 
வீரசோழியம்
மூலமும்
 
பெருந்தேவனார்
 
இயற்றிய
 
உரையும்
 
உள்ளே