பொருளடக்கம்
மூலமும் உரையும்

எழுத்ததிகாரம்
சொல்லதிகாரம்
பொருளதிகாரம்

யாப்பதிகாரம்
அலங்காரம்