சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் திருச்செந்தூர் 2 (முருகன்)