அரவிந்தலோசனர் கோவில் - (இரட்டைத்திருப்பதி)
திருத்தொலைவில்லிமங்கலம்