நிலாத்திங்கள் துண்டத்தான் கோவில்
திருநிலாத் திங்கள் துண்டம்