இலக்குமி நரசிம்மர் வயலாளி மணவாளப்பெருமாள்
கோவில் - திருவாலியூம் திருநகரியும்