பாட அமைப்பு
6.0 பாட முன்னுரை
6.1 சூளாமணி - பெயர்க்காரணம்
6.1.1 நூலாசிரியர் வரலாறு
6.1.2 காப்பியக் கட்டமைப்பு
6.1.3 காப்பியக் கதை
6.1.4 காப்பியப் பண்பு
6.1.5 தத்துவச் சிந்தனை
6.2
யசோதர காவியம்
6.2.1 நூல் வரலாறு
6.2.2 நூலாசிரியர்
6.2.3 காப்பியக் கதையும் கட்டமைப்பும்
6.2.4 காப்பியத் தத்துவம்
6.2.5 இலக்கிய நயம்
6.3 நீலகேசி
6.3.1 நீலகேசி - பெயர்க்காரணம்
6.3.2 காப்பியக் கட்டமைப்பு
6.3.3 பௌத்த சமய வாதம்
6.3.4 பிற சமய வாதம்
6.3.5 காப்பிய நோக்கம்
6.4 உதயண குமார காவியம்
6.4.1 இலக்கியச் சுவை
6.5 நாக குமார காவியம்
6.5.1 காப்பியக் கட்டமைப்பு
6.6 தொகுப்புரை