பாட அமைப்பு
5.0பாட முன்னுரை
5.1உயிர்மெய் எழுத்துகளின் நிலை
5.2 மொழி முதல் எழுத்துகள்
5.2.1 சொல்லுக்கு முதலில் வரும் உயிர் எழுத்துகள்
5.2.2 சொல்லுக்கு முதலில் வரும் மெய் எழுத்துகள்
5.2.3 சொல்லுக்கு முதலில் வராத மெய் எழுத்துகள்
தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I
5.3 மொழி இறுதி எழுத்துகள்
5.3.1 சொல்லுக்கு இறுதியில் வரும் உயிர் எழுத்துகள்
5.3.2 சொல்லுக்கு இறுதியில் வரும் மெய் எழுத்துகள்
5.4 தொகுப்புரை
தன்மதிப்பீடு : வினாக்கள் - II