பாட அமைப்பு

4.0 பாட முன்னுரை

4.1 பரத நாட்டியம்

4.1.1 பழமையான கலை
4.1.2 மாதவியின் பதினொரு வகை ஆடல்கள்
4.1.3 கோயிலும் நாட்டியமும்
4.1.4 பரதநாட்டியமும் தஞ்சை நால்வரும்

4.2 ஆடல் முறை - மூன்று

4.2.1 நிருத்தம்
4.2.2 நிருத்தியம்
4.2.3 நாட்டியம்

4.3 நான்கு வகை அபிநயம்

4.3.1 ஆகார்ய அபிநயம்
4.3.2 வாசிக அபிநயம்
4.3.3 ஆங்கிக அபிநயம்
4.3.4 சாத்விக அபிநயம்

     தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள் - I

4.4 நிகழ்ச்சி நிரல்

4.4.1 அலாரிப்பு
4.4.2 ஜதிசுரம்
4.4.3 சப்தம்
4.4.4 வர்ணம்
4.4.5 பதம்
4.4.6 தில்லானா
4.4.7 விருத்தம்
4.4.8 மங்களம்

4.5 ஆடலின் உயிர் இசையே

4.5.1 நட்டுவ ஆசான்
4.5.2 பக்கப் பாடகர்
4.5.3 வயலின், வீணை, புல்லாங்குழல்
4.5.4 மிருதங்கம்
4.5.5 கூட்டு முயற்சி

4.6 வழிமுறைக் கலைஞர்

4.6.1 ஆர்வக் கலைஞர்
4.6.2 நாட்டிய நிறுவனங்கள்
4.6.3 இன்றைய நிலையில் பரதக்கலை

4.7 தொகுப்புரை