பாட அமைப்பு
2.0
பாட முன்னுரை
2.1
முடியரசன்
2.2
கவிதைகள்
2.2.1 தாய்மொழிப் பற்று
2.2.2 உழைப்பின் மேன்மை
தன் மதிப்பீடு: வினாக்கள்-I
2.3 காதலும் அன்பும்
2.3.1 காதலும் கவிதையும்
2.3.2 புதுமைப் பெண்ணின் காதல்
2.3.3 பிள்ளைக்கனி அமுது
2.4
இயற்கையின் அழகு
2.4.1 கற்பனை வளம்
2.4.2 உவமைகள், உருவகங்கள்
2.5 பெருவாழ்வு
2.6 தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு : வினாக்கள்- II