பாட அமைப்பு
6.0
பாட முன்னுரை
6.1
லிமரிக் என்னும் கவிதை வடிவம்
6.1.1

தமிழில் குறும்பா

6.2
மஹாகவி
6.2.1 குறும்பாக்கள்
6.2.2 கவிதைக்கலை
தன் மதிப்பீடு: வினாக்கள்-I
6.3 மீரா
6.3.1 குறும்பாக்கள்
6.3.2 கவிதைக்கலை
6.3.3 குக்கூ குறும்பாக்கள்
6.4
ஈரோடு தமிழன்பன்
6.4.1 குறும்பாவில் புதுப்பா
6.4.2 கவிதைக்கலை
6.5
குறும்பாக்களின் சிறப்புத் தன்மை
6.6
தொகுப்புரை
தன் மதிப்பீடு: வினாக்கள்-II