448           இலக்கண விளக்கம் - பொருளதிகாரம்


வருக்கக் கோவை
 

உயிரும் மொழிமுதல் உயிர்மெயும் வருக்கத்து
அடைவில் வருபொருள் துறையில் கலித்துறை
வழுத்தும் இயல்பது வருக்கக் கோவை.

9

அகப்பொருட் கோவை
 

தூண்டும் அகப்பொருள் துறைவளர்ந்து அமையக்
கருதிநா னூறு கலித்துறை யாகக்
காதல் அன்புறு காந்தருவ மணத்தில்
கொடிச்சியும் ஊரனும் குலவுநெறி நடப்பது
அகப்பொருட் கோவை ஆம்என மொழிப. 

10

இரட்டைமணி மாலை
 

கருதும் வெண்பாக் கலித்துறை விரவி
இருபது வழுத்துவது இரட்டைமணி மாலை.

11

இணைமணி மாலை
 

வெண்பாத் தொகைமுதல் பாக்கலித் துறைநன்கு
இணைய இயம்புவது இணைமணி மாலை.
 

12

மும்மணிக்கோவை
 

அகவல் வெண்பாக் கலித்துறை என்பன
முப்பது விரவின் மும்மணிக் கோவை. 

13

ஒலி அந்தாதி
 

வகுப்பின் ஈரெண் வண்ணச் செய்யுளுள்

ஓங்கிய முப்பான் ஒலியந் தாதி.

14