முகப்பு

பறவைகள்

 

மயில் : அடி 47, 190, 212


பெடை
மயில் உருவின், பெருந் தகு பாடினி

உரை

மடக் கண்ண
மயில் ஆல,

உரை

கலவம் விரித்த மட
மஞ்ஞை

உரை