முகப்பு

செடிகள்

 

மஞ்சள் : அடி 44


மஞ்சள் மெல் இலை மயிர்ப் புறம் தைவர,

உரை