முகப்பு

மலர்கள்

 

நெய்தல் : அடி 151


பாடல் சான்ற
நெய்தல் நெடு வழி,

உரை