முகப்பு

மரங்கள்

 

தேக்கு : அடி 104


தெய்வ மடையின்
தேக்கிலைக் குவைஇ, நும்

உரை