முகப்பு

மலர்கள்

 

சண்பகம் : அடி 75


செருந்தி, அதிரல், பெருந் தண் சண்பகம்,

உரை