முகப்பு

பறவைகள்

 

அன்றில் : அடி 219


ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய்
அன்றில்

உரை