81


சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்


ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான முனிவா
அருளிச் செய்த

திருத்தொண்டர் திருநாமக்கோவை

மெய்யன்பர் நாமமெல்லாம் வெவ்வேறு போற்றிடவைங்
கையன் றிருவடியே காப்பு.

கலிவெண்பா

  தில்லைவா ழந்தணர்கள் சீர்நீல கண்டனா
ரில்லை யளித்த வியற்பகையார் - தொல்லை
யிளையான் குடிமாறர் மெய்ப்பொருளர ரென்று
மிளையா விறன்மிண்டரின்ப - மளவுமமர்

5 நீதி யெறிபத்தர் நீண்டபுக ழேனாதி
நாதர்திருக் கண்ணப்பர் நற்கலயர் - மேதகுசீர்
மானக்கஞ் சாறரரி வாட்டாய ரானாயர்
ஞானத் திருமூர்த்தி நாயனார் - மேன்மை
முருகர் பசுபதியார் முன்னாளைப் போவார்
   
10 துரிசி றிருக்குறிப்புத் தொண்டர் - மருவுமறைச்
சண்டீசர் வாகீசர் தக்க குலச்சிறையார்
கொண்ட மிழலைக் குறும்பனார் - தொண்டுசெயு
நீள்காரைக் காலம்மை யப்பூதி நீலநக்கர்
மூளு நமிநந்தி முத்தமிழை - யாளுந்
   
15 திருஞான சம்பந்தர் செய்ய கலிக்காம
ரருண்மூலர் தண்டி யடிகள் - வருமூர்க்கர்
சோமாசி மாறனார் சாக்கியனார் சூழாக்கூர்
நாமார் சிறப்புலியார் நற்றொண்டி - னேமச்
சிறுத்தொண்டர் சேரமான் செய்ய கணநாதா
   
20 விறற்களந்தைக் கூற்றுவனார் விஞ்சைத் -
                            திறத்துமிகும்
பொய்யடிமை யில்லாப் புலவர் புகழ்ச்சோழர்
மொய்கொணர சிங்க முனையரைய - ரையரதி
பத்தர் கலிக்கம்பர் கலியர் பகர்சத்தி
கைத்தபுல னையடிகள் காடவர்கோன் -
                         மொய்த்தகணம்
   
25 புல்லனார் காரிநெடு மாறர்புகழ் வாயிலார்
நல்ல முனையடுவார் நாயனார் - மல்குகழற்
சிங்கரிடங்கழியார் தஞ்சைச் செருத்துணையார்
கொங்கார் புகழ்த் துணையார் கோட்புலியா -
                           ரங்கணர்க்குப்
பத்தராய்த் தாழ்வார் பரமனையே பாடுவார்
   
30 சித்தஞ் சிவன்பாலே சேர்த்துள்ளார் - நித்தமு