கழறிற்றறிவார் - 3763. சேரமான்பெருமாணாயனாருக்கு வழங்கிய காரணப்
பெயர். சேரலனார் - 3820; சேரர்குலப்பெருமாள் - 3819; கேரளனார் - 3874;
கழறிற்றறியும் திருவடி - 3897; பெருமாள் - 3899. உதியர்பிரான் - 3899;
வானவரம்பனார் - 3904; சேரர்பெருமாள் - 4231; மலையர்கள் தலைவர் -
4254; புவி முதல் வேந்தர் - 3264; வில்லவர் பெருமான் - 4266; சேரலன் -4272.

கழற்சிங்க நாயனார் - 4085. காடவச்சோழர்; பல்லவர் குலம்.

காஞ்சி - 4052. காஞ்சிபுரம். தொண்டைநாட்டின் முதற்பத

காடவர்கோன் - 4179. இராசசிம்மன் என்னும் பல்லவச் சோழர் என்பர்.
காஞ்சிபுரத்திற் கைலாசநாதர் கோயிலை எடுப்பித்தவர். கயிலைமலையின்
அமைப்புடன் விளங்குவது இத்திருக்கோயில்.

காடுகாள் - 3436. துர்க்கை.
 
காம்பீலி - 4192. பல்லாரிச் சில்லாவிலுள்ள பழய சிவத்தலம். நேசநாயனாரது பதி.

காரியார் - 4063. அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவர்.

காளையார் - 3862. திருக்கானப்பேர் என்னும் காளையார்கோயில் இறைவரது பெயர்.

குடக்கொங்கு - 4232. கொங்குநாட்டின் மூன்று பகுதிகளுள் ஒன்று. மேல்
கொங்கு என்பது “மீகொங்கு” என்பது நம்பிகள் தேவாரம். வடகொங்கு, கீழ்கொங்கு என்பன மற்றையவை.

கூத்தர் - 3854. திருக்குற்றாலத்தில் இறைவர் பெயர். “குறும்பலா நாதர்” என்பவர் வேறு.

கூற்றுவனார் - 3929. அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவர்.

கொங்கர் நாடு - 3797. கொங்குநாடு. கொங்கர் என்ற குறுநில மன்னர்கள்
ஆண்டுவந்ததனால் போந்த பெயர். சேரநாடு - சோழநாடு - பாண்டிநாடு என்பன போல.
 
கொடுங்கோளூர் - 3748. சேரமன்னர்களது தலைநகர். அவர்களது
அரண்மனையிருந்த பதி; இதில் பகவதி என்று வழங்கும் கண்ணகிகோயில் சிறைப்புடையது. தேவார வைப்புத் தலங்களுள் ஒன்று.
 
கொடும்பாளூர் - 4110. கோனாட்டின் கொடிநகரம்.
 
கோச்செங்கட்சோழர் - 4196. அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவர்.

கோட்புலியார் - 4333. அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவர்.
 
கோனாடு - 4109. சோழநாட்டின் உட்பிரிவுகளுள் ஒன்று. கானாடு -என்பதுபோல.

சக்கரப்பாடித்தெரு - 4026. தயிலவினையாளர் தெரு.

சடையனார் - 4226. ஆளுடைய நம்பிகளது தந்தையார்.

சத்தியார் - 4038; அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுள் ஒருவர். பெயர்க்காரணம் நாவரியும் சத்தியுடையவர் (4041 - 4045).

சந்திர தீர்த்தம் - 4197. காவிரிக்கரையில் திருவானைக்காவின் பக்கம் உள்ளதோர் தீர்த்தம்.
சாலியர் - 4191. துணிநெய்யும் குலத்தவர். அறுவையர்.

சிவகாமியாண்டார் - 3956. சிவகாமியாண்டார் என்னும் அடியவர்;
திருக்கருவூரில் திருவானிலையுடைய இறைவருக்குப் பூத்திருப்பணி செய்பவர்;
இவர்கையில் தாங்கிய பூக்கூடையை அரசரது யானை பறித்துச் சிந்தியதனால் அதனையும