தொடக்கம்
திரு. பெரியவாச்சான்பிள்ளை அவர்களது நூல்கள்
01.
அமலனாதிபிரான் வ்யாக்யானங்கள்
02.
இரண்டாம் திருவந்தாதி
03.
கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு வ்யாக்யானங்கள்
04.
திருப்பள்ளியெழுச்சி வ்யாக்யானங்கள்
05.
திருப்பாவை – 1
06.
திருப்பாவை – 2
07.
திருப்பாவை – 3
08.
திருப்பாவை - 4
09.
திருச்சந்தவிருத்த வ்யாக்யானம்
10.
திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்
11.
திருவெழுகூற்றிருக்கை
12.
திருவிருத்தம்
13.
திருமாலை வ்யாக்யானம்
14.
திருவாசிரிய வ்யாக்யானம்
15.
பெரிய திருமொழி (1 – 4 பத்துக்கள்)
16.
பெரிய திருமொழி (5 – 8 பத்துக்கள்)
17.
பெரிய திருமொழி (9 – 11 பத்துக்கள்)
18.
பெரியாழ்வார் திருமொழி 1
19.
பெரியாழ்வார் திருமொழி 2
20.
பெரியாழ்வார் திருமொழி 3
21.
பெருமாள் திருமொழி வ்யாக்யானம்
22.
மூன்றாந் திருவந்தாதி
23.
நான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்