பக்கம் எண் :
 
216இறையனார் அகப்பொருள்

இலக்கண நூல்கள்


தொல்காப்பியம்

 • எழுத்ததிகாரம் - நச்சினார்க்கினியம

 • எழுத்ததிகாரம் - இளம்பூரணம்

 • சொல்லதிகாரம் - சேனாவரையம்

 • பொருளதிகாரம் - முதற்பகுதி 
        அகத்திணை இயல், புறத்திணை இயல்- நச்சினார்க்கினியம்

 • பொருளதிகாரம் - இரண்டாம் பகுதி களவியல், கற்பியல்,   
        பொருளியல் - நச்சினார்க்கினியம்

 • பொருளதிகாரம் - மூன்றாம் பகுதி மெய்ப்பாட்டியல், செய்யுளியல்,
        உவமவியல், மரபியல்-பேராசிரியம்

 • மூலம்

 • பொருளதிகாரம் - இளம்பூரணம் முழுவதும் கலிக்கா

 • நம்பியகப்பொருள் விளக்க உரை

 • யாப்பருங்கலக்காரிகை உரை

 • தண்டியலங்காரம் உரை

 • அணியிலக்கணம்

 • யாப்பிலக்கணம்