ஈகாரத்தின் முன்னே நகரம் புணர்தல் 13
ஈகாராந்தம் - 'ஈ' என்னும் எழுத்தை ஈற்றிலுடைய சொல் 63
ஈகை 110
ஈட்டம் - கூட்டம் 249
ஈரொற்றுடனிலை - இரண்டு மெய் எழுத்துக்கள் ஒருங்கு கூடி நிற்றல் 5
ஈர்ங்கோதை - குளிர்ச்சியாகிய மாலை 155
ஈற்றயல் எழுத்து - ஈற்று எழுத்துக்குப் பக்கத்து எழுத்து 37