பக்கம் எண் :

(வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம் - II)2சிவமயம்
திருச்சிற்றம்பலம்

37. கழறிற் றறிவார் நாயனார் புராணம்
_ _ _ _ _

 

தொகை
 

“கார்கொண்ட கொடைக்கழறிற் றறிவார்க்கு மடியேன்
 

- திருத்தொண்டத் தொகை (6)


வகை
 

மன்னர் பிரானெதிர் வண்ணா னுடலுவ ரூறியநீற்
றன்ன பிரான்றமர் போல வருதலுந்
தாள்வணங்க
“வென்ன பிரானடி வண்ணா"னென, “வடிச் சேர"னென்னுந்
தென்னர் பிரான்கழ றிற்றறி வோனெனுஞ் சேரலனே. (44)
 

சேரற்குத் தென்னா வலர்பெரு மாற்குச் சிவனளித்த
பாரக் கடகரி முன்புதன் பந்தி யிவுளிவைத்த
வீரர்க்கு வென்றிக் கருப்புவில் வீரனை வெற்றிகொண்ட
சூரற் கெனதுள்ள நன்றுசெய் தாயின்று தொண்டுபட்டே. (45)
 

- திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி

விரி

3748. மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின் மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழார் பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக் களமு நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங் குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.      1
 
புராணம்:- இனி, நிறுத்த முறையானே, ஆசிரியர், ஏழாவது வார்கொண்ட
வனமுலையாள் சருக்கத்தில் நான்காவது கழறிற்றறிவார்நாயனார் புராணங் கூறத்
தொடங்குகின்றார்; கழறிற் றறிவார் நாயனாரது சரித வரலாறும் பண்பும் கூறும் பகுதி.
 
தொகை :- கொடைத் தன்மையினில் மேகத்தினை வெற்றி கொண்ட கழறிற் றறிவார்
நாயனாருக்கும் நான் அடியேனாவேன்.

கார்
- மேகம்; கொள்ளுதல் - வெற்றி கொள்ளுதல்; காரின் தன்மையை
மேற்கொள்ளுதல் என்றலுமாம். காரின் தன்மையாவது கைம்மாறு கருதாது கொடுத்தல்.
“கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட், டென்னாற்றுங் கொல்லோவுலகு (குறள்);
வெல்லுதலாவது சிவத்தன்மையிற் பொருந்த வைக்கும் சிறப்