பக்கம் எண் :

430 திருமுறைத்தலங்கள்


125/8. திருநெடுங்களம்

     சோழநாட்டு (தென்கரை)த் தலம்.

     1) திருச்சி - தஞ்சை சாலையில் வந்து, துவாக்குடி என்னுமிடத்தில்
பிரியும் சாலையில் 4 கி.மீ. சென்று நெடுங்களத்தையடையலாம்.