பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 809


                          திருப்புகழ்

     இருவினைப் பிறவிக் கடல்மூழ்கி
          இடர்கள்பட்டலையப் புகுதாதே
     திருவருட்கருணைப் ப்ரபையாலே
          திரமெனக்கதியைப் பெறுவேனோ
     அரிய யற்கறிதற் கரியானே
          அடியவர்க்கெளியற் புதநேயா
     குருவெனச் சிவனுக் கருள்போதா
          கொடுமுடிக் குமரப் பெருமாளே.

                                       -“துன்னியருள்
     வேண்டிக் கொடுமுடியா மேன்மைபெறு மாதவர்சூழ்
     பாண்டிக் கொடுமுடியிற் பண்மயமே”        (அருட்பா)

அஞ்சல் முகவரி :-

     அ/மி. மகுடேஸ்வரர் தேவஸ்தானம்
     கொடுமுடி - 638 151.
     ஈரோடு மாவட்டம்.

265/7. கருவூர்

கரூர்

     கொங்கு நாட்டுத் தலம். திருச்சி - ஈரோடு பாதையில் உள்ள
புகைவண்டி நிலையம். தற்போது மக்கள் வழக்கில் ‘கரூர்’
என்றழைக்கப்படுகிறது. பெரிய ஊர் சென்னை, சேலம், திருச்சி, ஈரோடு
முதலிய பல ஊர்களிலிருந்தும் செல்லப் பேருந்து வசதிகள் உள்ளன.

     ஊருக்குக் ‘கருவூர்’ என்றும் கோயிலுக்கு ‘ஆநிலை’ என்றும் பெயர்.
காமதேனு வழிபட்டதலம். இதனால், சுவாமிக்குப் பசுபதி என்ற பெயருண்டு.

     புகழ்ச்சோழ நாயனார் ஆண்டபதி. எறிபத்த நாயனார் பிறந்த தலம்.
சிவகாமியாண்டார் வாழ்ந்து தொண்டு செய்த தலம். திருவிசைப்பா பாடிய
கருவூர்த் தேவரின் அவதாரத் தலம்.