பக்கம் எண் :

திருமுறைத்தலங்கள் 847


1. திருப்பெருந்துறை

ஆவுடையார் கோயில்