பக்கம் எண் :


திருச்சிற்றம்பலம்

சிறப்புப் பாயிரம்

நேரிசை வெண்பா 

செந்தமிழ்க்கு வாய்த்ததிருச் செந்திற் பதிவாழுங்
கந்தனுக்குப் பிள்ளைக் கவிசெய்தான்- அந்தோ
திருமாது சேர்மார்பன் தேர்பாகற் கன்பு
தருமால் பகழிக்கூத் தன்.

(அருஞ்சொல் உரை) பிள்ளைக்கவி - பிள்ளைத்தமிழ் நூல்.  அந்தோ.
வியப்பிடைச்சொல்.  திருமாது-இலக்குமி தேவி.  தேர்ப்பாகன் -
அருச்சுனுக்குத் தேரோட்டும் சாரதியான கண்ணன்.  மால்-அழகு,
பெருமை.             

(1)

அவையடக்கம்

   அத்தனையும் புன்சொல்லே யானாலும் பாவேந்தர்
எத்தனையுங் கண்டுமகிழ்ந் தெய்துவார்-முத்தி

புரக்குமரன் தந்தகந்தன் பூணணிமுந் நான்கு
 கரக்குமரன் பிள்ளைக் கவி.