பக்கம் எண் :

34கலிங்கத்துப்பரணி

நிழலின்மை கூறியது

80. ஆடு கின்றசிறை வெம்ப ருந்தினிழல்
     அஞ்சி அக்கடுவ னத்தைவிட்டு
ஓடு கின்றநிழல் ஒக்கு நிற்குநிழல்
   ஓரி டத்தும்உள அல்லவே.

     (பொ-நி) பருந்தின்  நிழல் ஓடுகின்ற நிழல் ஒக்கும்;  நிற்கும் நிழல்
ஓரிடத்தும் உள அல்ல; (எ-று.)

     (வி-ம்.) ஆடுகின்ற-பறத்தலால் அசைகின்ற. கடுவனம்-கொடிய காடு.
சிறை - சிறகு.   அப்பாலை  நிலத்தில்  பறக்கும்  பருந்தினுடைய  நிழல்
அந்நிலத்தின் வெம்மைக்காற்றாது ஓடுவதை ஒத்திருந்த தென்க.       (6)

இதுவும் அது

81. ஆத வம்பருகும் என்று நின்றநிழல்
     அங்கு நின்றுகுடி போனதப்
பாத வம்புனல்பெ றாது ணங்குவன
   பருகும் நம்மையென வெருவியே.

     (பொ-நி.) நின்ற  நிழல், பாதவம்  நம்மைப்  பருகும் என வெருவி,
அங்குநின்று குடிபோனது; (எ-று.)

     (வி-ம்.) ஆதவம் - வெய்யில். நின்ற - மரத்தடியில் நின்ற. அங்கு-
மரத்தடி. குடிபோனது - நீங்கிப்போயிற்று. பாதவம் - மரம்.  புனல் - நீர்.
உணங்குவன -உலர்வன. மரங்களும் தண்ணீரில்லாமையால் பட்டுப்போய்
நிழலற்று நின்றன என்க.                                     (7)

புறாத் தென்படல் கூறியது

82. செந்நெ ருப்பினைத் தகடு செய்துபார்
     செய்த தொக்குமச் செந்த ரைப்பரப்பு
அந்நெ ருப்பினில் புகைதி ரண்டதொப்பு
   அல்லது ஒப்புறா அதனி டைப்புறா.

     (பொ-நி.)   தரைப்பரப்பு. நெருப்பினைத்  தகடுசெய்துபார்  செய்த
தொக்கும்; அதனிடைப் புறா, புகை திரண்டது ஒப்பு அல்லது ஒப்பு உறா;
(எ-று.)

     (வி-ம்.) செம்தரை - செந்நிறமுள்ள பாலை நிலம். பரப்பு-விரிவான
இடம். பார்-பூமி. ஒப்பு-ஒப்புதல்.  உறா-பொருந்தாது. திரண்ட புகையன்றி
வேறு  ஒப்பு  இல்லை  என்க.  தரைப்பரப்பு  நெருப்பினைப் போன்றும்
அந்நிலத்தில்   பறக்கும்   புறாக்கள்   புகைத்திரட்சியைப்   போன்றும் விளங்கினவென்க.                                           (8)