பக்கம் எண் :

322குமரகுருபரசுவாமிகள் பிரபந்தத் திரட்டு

மனைகோ லுவது மற்றடிகேள்
    வகுக்குந் தொழிற்கு மாறன்றே
குருவீற் றிருந்த மணிமாடக்
    கொடிமா நகரந் தொறுமலர்ந்த
கொழுந்தா மரைப்பூங் கோயிலிற்பல்
    கோடி யுருவங் கொண்டுசெழுந்
திருவீற் றிருந்த சோணாடா
    சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே
செந்நெற் பழனப் புள்ளூரா
    சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே.        
(10)

9. சிறுபறைப் பருவம்

430.
ஊற்றும் பசுந்தே னுவட்டநெட் டிதழ்விரியும்    
    ஒண்காந்தண் முச்சியுச்சி    
ஒருவனீ மும்முதற் கடவுளு மிளைப்பாற    
    உலகெலாந் தலையளித்துப்    
போற்றுந் திறத்தினப் பழமறைக் கிழவன்    
    புரிந்தபகி ரண்டங்கடாம்    
புதுக்குவ கடுப்பநெடு வெளிமுகட் டுக்குவிரி    
    புதுநிலாக் கற்றையிட்டுத்    

    (1-2) நீ உன் தகுதிக்கேற்ப அண்டங்களை ஆக்குகின்றாய்; யாமும் எம் தகுதிக்கேற்பச் சிற்றிலை ஆக்குகின்றோம். இது நின் தொழிற்கு மாறான தன்றாதலின், நினக்கு இதன்பால் வெறுப்பு உண்டாவது நியாய மன்றென்றபடி.

    (3) குரு - நிறம். கொடிமா நகரம்: “கொடிமா நகரும்” (தக்க. 206) தாமரையாகிய கோயிலில்.

    (4) திரு வீற்றிருந்த - திருமகள் வருத்தமின்றியிருந்த.

    430. (அடி, 1) உவட்ட - பெருக்கெடுப்ப. காந்தள் - முருகக் கடவுளுக்குரிய அடையாளப் பூ. தலையளித்து - பாதுகாத்து.

    (2) போற்றும் திறத்தின் - போற்றும் வன்மையைப் போல. பழமறைக் கிழவன் - பிரமதேவர். அண்டங்களை. புதுக்குவ கடுப்ப - புதுக்குதலைப்போல. வெளி முகட்டுக்கு - வானமாகிய மேற்பரப்பிற்க.