பக்கம் எண் :

60குமரகுருபரசுவாமிகள் பிரபந்தத் திரட்டு

கூனற் சிலையி னெடுங்கணை தொட்டவள்
   கொட்டுக சப்பாணி
குடைநிழ லிற்புவி மகளை வளர்த்தவள்
   கொட்டுக சப்பாணி.    
(6)

40.
சமரிற் பிறகிடு முதியரு மபயரும்
   எதிரிட் டமராடத்
தண்ட தரன்செல் கரும்பக டிந்திரன்
   வெண்பக டோடுடையாத்

திமிரக் கடல்புக வருணன் விடுஞ்சுற
   வருணன் விடுங்கடவுட்
டேரி னுகண்டெழ வார்வில் வழங்கு
   கொடுங்கோல் செங்கோலா

இமயத் தொடும்வளர் குலவெற் பெட்டையும்
   எல்லைக் கல்லினிறீஇ
எண்டிசை யுந்தனி கொண்டு புரந்து
   வடாது கடற்றுறைதென்

குமரித் துறையென வாடு மடப்பிடி
   கொட்டுக சப்பாணி
குடைநிழ லிற்புவி மகளை வளர்த்தவள்
   கொட்டுக சப்பாணி.    
(7)

    40. அம்பிகை போர் புரிகையில் பகைப்படைகள் தம்முள்ளே முரணிப்பொருத செய்தி கூறப்படும்.

    (அடி, 1) பிறகிடும் - முதுகிட்டோடும். உதியர் - சேரர். அபயர் - சோழர். தண்டதரன் - யமன். அவன் செல் கரும்பகடு - எருமைக் கடா. வெண்பகடு - வெள்ளை யானை; ஐராவதம். உடையா - தோற்று.

    (2) திமிரக் கடல் - இருளாகிய கடலில். சுறவு - சுறாமீன்; இது வருணன். வாகனம். அருணன் - சூரியன் தேர்ப்பாகன். சுறவு உகண்டெழ. கோல் - அம்பு. கொடுமை அம்புக்கு அடை; “கணைகொடிது” ( குறள், 279.)

    (3) குலாசலங்கள் எட்டையும் தன் ஆட்சிக்குரிய நிலத்திற்கு எல்லைக் கல்லாக நிறுத்தி; ஆட்சிநிலத்தின் எல்லையில் கல் நடுவது மரபு. தனிகொண்டு - பொதுவாக இருந்த நாடுகளைத் தனக்கே உரியனவாக்க் கொண்டு.

    (4) பிடி: விளி