பக்கம் எண் :

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்61

41.
சென்றிடு வாளிகள் கூளிகள் காளிகள்
   ஞாளியி லாளியெனச்
செருமலை செம்மலை முதலியர் சிந்தச்
   சிந்திட நந்திபிரான்

நின்றில னோடலு முன்னழ கும்மவன்
   பின்னழ குங்காணா
நிலவுவி ரிந்திடு குறுநகை கொண்டு
   நெடுங்கயி லைக்கிரியின்

முன்றிலி னாடன் மறந்தம ராடியொர்
   மூரிச் சிலைகுனியா
முரிபுரு வச்சிலை கடைகுனி யச்சில
   முளரிக் கணைதொட்டுக்

குன்றவி லாளியை வென்ற தடாதகை
   கொட்டுக சப்பாணி
குடைநிழ லிற்புவி மகளை வளர்த்தவள்
   கொட்டுக சப்பாணி.    
(8)

    41. இதில் தேவி கைலையங்கிரியை அடைந்து இறைவனை வயப்படுத்திய செய்தி கூறப்படும்.

    (அடி, 1-2) வாளிகள் - தேவி செலுத்திய அம்புகள். கூளிகள், காளிகள், வைகவக்கடவுள் முதலியோர் சிவபெருமானுக்குரிய படையைச் சார்ந்தோர். கூளி - பெண்பேய். ஞாளி - நாய்; இது வைரவரது வாகனம். ஆளி - சிங்கம்; இஃது அவருக்கு உவமை. ஞாளியில் ஆளியெனச் செருமலை செம்மல் - வைரவக் கடவுள். செம்மலை: ஐ, சாரியை. செம்மல் முதலியர் சிந்தும்படி தேவியின் வாளிகள் சிந்திட. தேவியால் எய்யப்பட்டனவாயினும் வாளியின் செயலாக்க் கூறினார், அச்செயல் தேவிக்கேற்ற பெருமையை உடையதன்றென நினைந்து, (பி-ம்.)‘நின்றவரோடலும்’.

    (3) ஆடல் - முன்பு தான் இறைவனுடன் கைலையில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தமையை. முரி புருவச்சிலை - வளைந்த புருவமாகிய வில்லை. சில - இரண்டு. முளரிக்கணை - தாமரை மலராகிய அம்பு; என்றது கண்களை; அக்கினிக்கணை யென்னும் பொருளும் தோற்றுகின்றது; முளரி - நெருப்பு.

    (4) குன்றவிலாளி - மேருமலையாகிய வில்லை ஆள்பவர். தடாதகை: விளி.

    (முடிபு.) வாளிகள் சிந்தட ஓடலும், காணா நகைகொண்டு சிலைகுனியாத் தொட்டு வில்லாளியை வென்ற தடாதகை.