பக்கம் எண் :

62குமரகுருபரசுவாமிகள் பிரபந்தத் திரட்டு

சந்த விருத்தம்
42.
ஒழுகிய கருணையு வட்டெழ வைத்தவ ருட்பார்வைக்
   குளநெகி ழடியர்ப வக்கடல் வற்றவ லைத்தோடிக்
குழையொடு பொருதுகொ லைக்கணை யைப்பிணை யைச்சீறிக்
   குமிழொடு பழகிம தர்த்தக யற்கண்ம டப்பாவாய்  

தழைகெழு பொழிலின்மு சுக்கலை மைப்புய லிற்காயத்
   தவழிள மதிகலை நெக்குகு புத்தமு த்ததோடே
மழைபொழி யிமயம யிற்பெடை கொட்டுக சப்பாணி
   மதுரையில் வளரும் டப்பிடி கொட்டுக சப்பாணி.        
(9)

43.
செழுமறை தெளியவ டித்தத மிழ்ப்பதி கத்தோடே
   திருவரு ளமுதுகு ழைத்துவி டுத்தமு லைப்பாலாற
கழுமல மதலைவ யிற்றைநி ரப்பிம யிற்சேயைக்
   களிறொடும் வளரவ ளர்த்தவ ருட்செவி லித்தாயே

குழலிசை பழகிமு ழுப்பிர சத்திர சத்தோடே
   குதிகொளு நறியக னிச்சுவை நெக்கபெ ருக்கேபோல்
மழலையி னமுதுகு சொற்கிளி கொட்டுக சப்பாணி
   மதுரையில் வளரும டப்பிடி கொட்டுக சப்பாணி.    
(10)

    42. (சந்தக்குழிப்பு.) தனதன தனதன தத்தன தத்தன தத்தான.

    (அடி,1-2) அம்பிகையின் திருவிழிகளது பெருமை கூறப்படும்.

    (1) உவட்டெழ - பெருக்கெழும்படு, பவக்கடல் - பிறவியாகிய கடல்.

    (2) குழை - காலணி. பிணை - பெண்மான். குமிழென்றது மூக்கை. பாவாய் - பானவயே. ஓடிப் (1) பொருது சீறிப்பழகி மதர்த்த கண்.

    (3-4) முசுக்கலை - ஆண் குரங்கு. முசுக்கலை மேகத்திற் பாய, அம்மேகத்தின்மேல் தவழ்கின்ற சந்திரன் கிழிதலால் ஒழுகுகின்ற அமுதத்தோடு மேகம் நீரைப் பொழியும் இமயமென்க. மைப்புயல் - நீருண்டு கறுத்த மேகம்.

    43. (அடி, 1) மறையினின்றும் வடித்த; மறை - உபநிடதம் அறிதற்கருய உபநிடதப் பொருளைத் தேவாரத் திருப்பதிகம் எளிதில் அறியும்படி செய்கின்ற அருமை குறிப்பக்கடுகின்றது.

    (2) கழுமலம் - சீகாழி. கழுமலை மதலை - திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார். பாலால் (1) நிரப்பி. மயிற் சேய் - முருகப்பிரான். களிறு - விநாயகர். (பி-ம்.) ‘மயிற்சேய்கைக் களிறொடும்.’

    (3) பிரசத்து இரசம் - தேனின் இனிமை. நெக்க -நெகிழ்ந்த. குழலின் இசையும் தேனின் இனிமையும் கனியின் சுவையும் அமுதும் மழலைச் சொல்லுக்கு உவமைகள்.