பக்கம் எண் :

394சித்தர் பாடல்கள்

16. திருவள்ளுவர் ஞானம்

காப்பு

எண்சீர் விருத்தம்

அண்டம்பிண்டம் நிறைந்துநின்ற அயன்மால் போற்றி
     அகண்டபரி பூரணத்தின் அருளே போற்றி
மண்டலஞ்சூழ் இரவிமதி சுடரே போற்றி
     மதுரதமி ழோதும் அகத்தியனே போற்றி
எண்டிசையும் புகழுமென்றன் குருவே போற்றி
     இடைகலையின் சுழுமுனையின் கமலம் போற்றி
குண்டலிக்குள் அமர்ந்துநின்ற குகனே போற்றி
     குருமுனியின் தாளிணையெப் போதும் போற்றி

1
  

கட்டளைக் கலித்துறை

அன்னை எனுங்கர்ப்பம் அதனில்வந் தும்அதிலேயிருந்தும்
நன்னயமாய்ப் பத்துத்திங்களு நானகத் தேயிருந்தேன்
என்ன அதிசயங் காணிவ்வுலகி லேஅமைந்த
உன்னதமெல்லா மமைத்தேன் உண்மையைக் காண்கிலரே

2
  
அம்புவி தன்னிலேயுதித் தாய்ந்தறி பாடைதன்னை
வம்புலகத் தார்வசிய மாய்க்கைப் பிடித்தேபிரிந்து
கும்பி தனிலேயுழன்று மக்குண்டலி பொற்கமலம்
நம்பியிருந்தேன் சிலநாள் ரகசியங் காண்கிலனே
3
  

தரவு கொச்சகம்

அண்டரண்ட வான்புவியும் ஆகமத்தி னுட்பொருளும்
கண்டிதமா யான்விளங்குங் காயமதி லேயறியும்