பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்
பாரத நாடு

நாட்டு வணக்கம்

சுதேச வந்தனம்
ராகம்-காம்போதி   [தாளம் -- ஆதி]

எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி
    இருந்ததும் இந்நாடே -- அதன்
முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து
    முடிந்ததும் இந்நாடே -- அவர்
சிந்தையி லாயிர மெண்ணம் வளர்ந்து
    சிறந்தது மிந்நாடே -- இதை
வந்தனை கூறி மனத்தில் இருத்திஎன்
    வாயுற வாழ்த்தேனோ -- இதை
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்
    என்று வணங்கேனோ?

1

இன்னுயிர் தந்தெமை ஈன்று வளர்த்து அருள்
    ஈந்ததும் இந்நாடே -- எங்கள்
அன்னையர் தோன்றி மழலைகள் கூறி
    அறிந்ததும் இந்நாடே -- அவா
கன்னியராகி நிலவினி லாடிக்
    களித்ததும் இந்நாடே -- தங்கள்
பொன்னுடல் இன்புற நீர்விளை யாடிஇல்
    போந்ததும் இந்நாடே -- இதை
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்
    என்று வணங்கேனோ?

2.

மங்கைய ராயவர் இல்லறம் நன்கு
    வளர்த்ததும் இந்நாடே -- அவர்
தங்க மதலைகள் தூன்றமுள் ஈட்டித்
    தழுவிய திந்நாடே -- மக்கள்
துங்கம் உயர்ந்து வளர்கெனக் கோயில்கள்
    சூழ்ந்ததும் இந்நாடே -- பின்னர்
அங்கவர் மாய அவருடற் பூந்துகள்
    ஆர்ந்ததும் இந்நாடே -- இதை
வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்
    என்று வணங்கேனோ?

3