பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்


பாரத நாடு

வந்தே மாதரம்

[ராகம் -- ஹிந்துஸ்தானி பியாக்] [தாளம் -- ஆதி]


பல்லவி

    வந்தே -- மாதரம் -- ஜய
    வந்தே மாதரம்

{ [பாட பேதம்] : ‘பின்னமக்கெது வேண்டும்’
      -- ஸவ்தேச கீதங்கள்
1919 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த பாடல் தொகுதியான ‘நாட்டுப்பாட்டு’ என்ற பகுதியில் 2,3,6 சரணங்கள் இடம் பெறவில்லை.}

சரணங்கள்

ஜயஜய பாரத
ஜயஜய பாரத
ஜயஜய பாரத
ஜயஜய ஜயஜய
   

(வந்தே)

1
   
ஆரிய பூமியில்
நாரிய ரும்நர
சூரிய ரும்சொல்லும்
வீரிய வாசகம்


(வந்தே)


  2
       
நொந்தே போயினும்
வெந்தே மாயினும
நந்தே சத்தர்
உவந்தே சொல்வது

(வந்தே)


3

ஒன்றாய் நின்றினி
வென்றா யினுமுயிர்
சென்றா யினும்வலி
குன்றா தோதுவம்
(வந்தே)
4