பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்


பாரத நாடு

பாரத நாடு

[ராகம் -- ஹிந்துஸ்தானி தோடி]

பல்லவி

          பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு -- எங்கள
          பாரத நாடு.


சரணங்க
ள்

ஞானத்தி லேபர மோனத்திலே -- உயர்
   மானத்திலே அன்ன தானத்திலே,
கானத்தி லேஅமு தாக நிறைந்த
   கவிதையி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்
(பாருக்)

1

தீரத்தி லேபடை வீரத்திலே -- நெஞ்சில்
   ஈரத்தி லேஉப காரத்திலே,
சாரத்தி லேமிகு சாத்திரங் கண்டு
   தருவதி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்(பாருக்)

2

நன்மையி லேஉடல் வன்மையிலே -- செல்வப்
   பன்மையி லேமறத் தன்மையிலே,
பொன்மயி லொத்திடும் மாதர்தம் கற்பின்
   புகழினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்


(பாருக்)

3

ஆக்கத்தி லேதொழி ஊக்கத்திலே -- புய
   வீக்கத்தி லேஉயர் நோக்கத்திலே,
காக்கத் திறல்கொண்ட மல்லர்தம் சேனைக்
   கடலினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்


(பாருக்)

4

வண்மையி லேஉளத் திண்மையிலே -- மனத்
   தண்மையி லேமதி நுண்மையிலே,
உண்மையி லேதவ றாத புலவர்
   உணர்வினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்(பாருக்)

5

யாகத்தி லேதவ வேகத்திலே -- தனி
   யோகத்தி லேபல போகத்திலே
ஆகத்தி லேதெய்வ பக்திகொண் டார்தம்
   அருளினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்


(பாருக்)

6

ஆற்றினி லேசுனை யூற்றினிலே-தென்றல்
   காற்றினி லேமலைப் பேற்றினிலே
ஏற்றினி லேபயன் ஈந்திடுங் காலி
   இனத்தினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்


(பாருக்)

7

தோட்டத்தி லேமரக் கூட்டத்திலே -- கனி
   ஈட்டத்தி லேபயி ஊட்டத்திலே
தேட்டத்தி லேஅடங் காத நிதியின்
   சிறப்பினி லேஉயர் நாடு -- இந்தப்


(பாருக்)
8