பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்


பாரத நாடு


பாரத மாதா

   தான தனதந்தன தான தனந்தன
    தானனத் தானா னே.

முன்னை இலங்கை அரக்கர் அழிய
முடித்தவில் யாருடைவில்? -- எங்கள்
அன்னை பயங்கரி பாரத தேவிநல்
ஆரிய ராணியின் வில்.

1

இந்திர சித்தன் இரண்டு துண்டாக
எடுத்தவில் யாருடைவில்? -- எங்கள்
மந்திரத் தெய்வதம் பாரதராணி
வயிரவி தன்னுடை வில்.

2


ஒன்று பரம்பொருள் நாம் அதன் மக்கள்
உலகின்பக் கேளியென்றே -- மிக
நன்றுபல் வேதம் வரைந்தகை பாரத
நாயகி தன்திருக் கை.

3

சித்த மயமிவ் வுலகம் உறுதிநம்
சித்தத்தில் ஓங்கிவிட்டால் -- துன்பம்
அத்தனையும் வெல்ல லாமென்று சொன்னசொல்
ஆரிய ராணியின் சொல்.

 

4


சகுந்தலை பெற்றதோர் பிள்ளைசிங் கத்தினைத்
தட்டி விளையாடி -- நன்று
உகந்ததோர் பிள்ளைமுன் பாரத ராணி
ஒளியுறப் பெற்ற பிள்ளை.


5

காண்டிவம் ஏந்தி உலகினை வென்றது
கல்லொத்த தோள் எவர்தோள்? -- எம்மை
ஆண்டருள் செய்பவள், பெற்று வளர்ப்பவள்
ஆரிய தேவியின் தோள்.

6

சாகும் பொழுதில் இருசெவிக் குண்டலம்
தந்த தெவர் கொடைக் கை? -- சுவைப்
பாகு மொழியிற் புலவர்கள் போற்றிடும்
பாரத ராணியின் கை.

7


போர்க்களத் தேபர ஞானமெய்க் கீதை
புகன்ற தெவருடை வாய்? -- பகை
தீர்க்கத் திறந்தரு பேரினள் பாரத
தேவி மலர்த்திரு வாய்.


8


தந்தை இனிதுறந் தான் அரசாட்சியும்
தையலர் தம்முறவும் -- இனி
இந்த உலகில் விரும்பு கிலேன் என்றது
அம்எனை செய்தஉள்ளம்.

9

அன்பு சிவம் உல கத்துயர் யாவையும்
அன்பினிற் போகும் என்றே -- இங்கு
முன்பு மொழிந்துல காண்டதோர் புத்தன்
மொழிஎங்கள் அன்னை மொழி.

10

மிதிலை எரிந்திட வேதப் பொருளை
வினவும் சனகன் மதி -- தன்
மதியினிற் கொண்டதை நின்று முடிப்பது
வல்லநம் அன்னை மதி.

11

தெய்விகச் சாகுந் தலமெனும் நாடகம்
செய்த தெவர் கவிதை? -- அயன்
செய்வ தனைத்தின் குறிப்புணர் பாரத
தேவி அருட்கவிதை.


12