பக்கம் எண் :

தேசிய கீதங்கள்


பாரத நாடு

போகின்ற ஹிந்துஸ்தானமும், வருகின்ற ஹிந்துஸ்தானமும்

போகின்ற பாரதத்தைச் சபித்தல்

வலிமை யற்ற தோளினாய் போபோபோ
     மார்பிலே ஒடுங்கினாய்போபோபேர்
பொலிவிலா முகத்தினாய்போபோபோ
     பொறியிழந்த விழியினாய்போபோபோ
ஒலியிழந்த குரலினாய்போபோபோ
     ஒளியிழந்த மேனியாய்போபோபோ
கிலிபிடித்த நெஞ்சினாய்போபோபோ
     கீழ்மை யென்றும் வேண்டுவாய்போபோபோ

1


இன்று பாரதத்திடை நாய்போல்
     ஏற்ற மின்றி வாழுவாய் போபோபோ
நன்றுகூறில் அஞ்சுவாய்போபோபோ
     நாணிலாது கெஞ்சுவாய்போபோபோ
சென்றுபோன பொய்யெலாம் மெய்யாகச்
     சிந்தைகொண்டு போற்றுவாய்போபோபோ
வென்றுநிற்கும் மெய்யெலாம் பொய்யாக
     விழிமயங்கி நோக்குவாய் போபோபோ
2

வேறுவேறு பாஷைகள் -- கற்பாய்நீ
     வீட்டு வார்த்தை கற்கிலாய்போபோபோ
நூறு நூல்கள் போற்றுவாய் -- மெய்கூறும்
     நூலிலொத் தியல்கிலாய் போபோபோ
மாறுபட்ட வாதமே ஐந்நூறு
     வாயில்நீள ஓதுவாய் போபோபோ
சேறுபட்ட நாற்றமும் -- தூறுஞ் சேர்
     சிறிய வீடு கட்டுவாய் போபோபோ
3

    
ஜாதி நூறு சொல்லுவாய்போபோபோ
     தரும மொன் றியற்றிலாய் போபோபோ
நீதி நூறு சொல்லுவாய் -- காசென்று
     நீட்டினால் வணங்குவாய் போபோபோ
தீது செய்வ தஞ்சிலாய்-நின் முன்னே
     தீமைநிற்கி லோடுவாய் போபோபோ
சோதி மிக்க மணியிலே -- காலத்தால்
     சூழ்ந்த மாசு போன்றனை போபோபோ

4


வருகின்ற பாரதத்தை வாழ்த்தல்


ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வாவாவா
     உறுதிகொண்ட நெஞ்சினாய்வாவாவா
களிபடைத்த மொழியினாய்வாவாவா
     கடுமைகொண்ட தோளினாய்வாவாவா
தெளிவுபெற்ற மதியினாய் வாவாவா
     சிறுமைகண்டு பொங்குவாய் வாவாவா
எளிமைகண்டு இரங்குவாய் வாவாவா
     ஏறுபோல் நடையினாய் வாவாவா

1


மெய்மை கொண்ட நூலையே -- அன்போடு
     வேதமென்று போற்றுவாய் வாவாவா
பொய்ம்மைகூற லஞ்சுவாய்வாவாவா
     பொய்ம்மை நூல்க ளெற்றுவாய் வாவாவா
நொய்ம்மையற்ற சிந்தையாய்வாவாவா
     நோய்களற்ற உடலினாய் வாவாவா
தெய்வசாபம் நீங்கவே -- நங்கள் சீர்த்
     தேசமீது தோன்றுவாய் வாவாவ
2


இளைய பார தத்தினாய் வாவாவா
     எதிரிலா வலத்தினாய் வாவாவா
ஒளியிழந்த நாட்டிலே -- நின்றேறும்
     உதயஞாயி றொப்பவே வாவாவா
களையிழந்த நாட்டிலே -- முன்போலே
     கலைசிறக்க வந்தனை வாவாவா
விளையு மாண்பு யாவையும் -- பார்த்தன்போல்
     விழியினால் விளக்குவாய் வாவாவா

3
    
வெற்றிகொண்ட கையினாய் வாவாவா
     விநயம் நின்ற நாவினாய்வாவாவா
முற்றி நின்ற வடிவினாய் வாவாவா
     முழுமைசேர் முகத்தினாய்வாவாவா
கற்ற லொன்று பொய்க்கிலாய்வாவாவா
     கருதிய தியற்றுவாய் வாவாவா
ஒற்றுமைக்கு ளுய்யவே -- நாடெல்லாம்
     ஒருபெருஞ் செயல்செய்வாய் வாவாவா
4